Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Portfolio Projects Completed

Projects completed

Opracowanie ekspertyz w ramach projektu "Wspólnie na rzecz rozwoju"

Instytut Gospodarki w okresie od kwietnia do lipca 2014r., w ramach projektu „Wspólnie na rzecz rozwoju” realizowanego przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku przeprowadził badania oraz opracował ekspertyzy z zakresu:

 • „Polityka społeczna na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Powiecie Leskim”,
 • „Edukacja i wychowanie w Powiecie Leskim”,
 • „Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość w Powiecie Leskim”.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach realizacji zostało przeprowadzone badanie ilościowe, którego celem było zdiagnozowanie skali oraz zasięgu problemów zidentyfikowanych i sformułowanych podczas przeprowadzonego wcześniej badania FGI.

Healthy Learning in SMEs

Healthy Learning in SMEsHealthy Learning in SMEs (od października 2011 do września 2013). Celem projektu jest zaadaptowanie rezultatów wcześniejszego projektu „Health tutor in adult education”, do realiów MŚP w 6ciu różnych krajach w Europie. MŚP będą ‘uczulane’ i nauczane w kreowaniu warunków wstępnych do wprowadzenia „lernforderliche Arbeitsumgebung". Zrealizowane może to być przez adaptowanie materialu Health Tutor, który skupia się na wytworzeniu zdrowego miejsca pracy w instytucji edukacji dorosłych (są to ramy pracy, curriculum, ochrona zdrowia) do potrzeb MŚP. Implementacji wśród metody wśród MŚP towarzyszyć będzie też metoda Bench-effect. Projekt finansowany w ramach Programu LLP Leonardo da Vinci;

MASON

MASON

MASONMainstream SocioCultural Dynamics to enhance National Lifelong Learning Strategies

The main aim of the MASON project is the creation of conditions for a transnational dialogue on lifelong learning with consideration of all of its levels and age groups. The project works along the borders of the various learning traditions found in Europe and its indirect aim is to impact the cohesiveness and comprehensiveness of LLL strategies.

Better Administration – a better tomorrow

Lepsza administracja – lepsze jutro

Better Administration – a better tomorrow (11.2011 – 12.2012) – a project financed by the Human Capital Operational Program in Action 5.2 Strengthening the potential of local public administration. The key aim of the project is to raise the quality of public services provided at five local administrative offices at the commune level: in Rymanow, Iwonicz-Zdroj, Solina, Busk-Zdroj and Solec-Zdroj. The project objectives are in addition to increasing the qualifications of staff at these commune offices, to strengthen the organizational functionality of the entities in the project and improve communication with the offices and citizens.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: Portfolio Projects Completed