Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Dla mediów Ważniejsze realizacje

Dla mediów - Ważniejsze realizacje

Doradztwo i szkolenia: w ramach programu EQUAL zrealizowano doradztwo i szkolenia dla ponad 1000 pracowników z ponad 200 firm.

Produkty: e-barometr, Barometr Nastrojów Gospodarczych (cykliczne badania prowadzone od 2001 r.), Barometr ofert rynku nieruchomości, Monitor Gospodarczy dla polskiej gospodarki.

Projekty o zasięgu:

 • regionalnym (Podkarpacki monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych, Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji, Nauka bliżej komercjalizacji),
 • ponadregionalnym (Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska-Perły Polski Wschodniej" skupiający kilkadziesiąt podmiotów),
 • ponadnarodowym (USEREC – Upgrading Self Reflective Competences in SMEs, 3xC – coordination, cooperation, cultural context – tandem learning program of transnational cooperation for SMEs, BenchTour);

Ekspertyzy: Kompleksowe koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju miast dla: Przemyśla, Słupska oraz Rzeszowa, Analiza ekonomiczno-finansowa do koncepcji powołania Energetyki Podkarpackiej.

Badania: „Postawy mieszkańców miasta wobec dużych sieci handlowych i nowego wielko powierzchniowego obiektu handlowego na terenie miast: Przemyśla, Rzeszowa", „ Społeczne, ekonomiczne skutki powstania centrum handlowego na terenie miasta Wieliczka", „Postawy społeczne wobec poszerzenia granic miasta Przemyśla".

W swej działalności badawczej IG kontynuował prace w zakresie badania nastrojów gospodarczych, przygotowując kwartalne raporty ,,Barometr nastrojów gospodarczych województwa podkarpackiego’’. Badania te pozwalają ocenid i prognozowad stan koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki Podkarpacia. Podstawowym celem prowadzonych badao jest wypracowanie metodologii kompleksowej oceny koniunktury gospodarczej na poziomie regionu. Istota przedsięwzięcia polega na przystosowaniu metodologii badao nastrojów gospodarczych stosowanej przez Komisję Europejską – Directorate General for Economic and Financial Affairs do badao na poziomie regionalnym. Prowadzone badania mają także na celu rozwinięcie wielu metod prognozowania koniunktury gospodarczej. Opracowywane wyniki badao empirycznych stanowią podstawę do rozważao na temat:

 • oceny błędów prognoz w stosunku do faktycznego przebiegu procesów objętych prognozowaniem, ustalenia przyczyn odchyleo, co pozwoli na dalsze doskonalenie stosowanych metod prognozowania i będzie wkładem zespołu realizatorskiego w teorię prognozowania,
 • specyfiki prognozowania na szczeblu regionalnym w stosunku do prognoz makroekonomicznych gospodarki krajowej. Instytut Gospodarki WSIiZ podjął prace nad rozwinięciem badao z zakresu współczesnej teorii cyklu koniunkturalnego oraz problematyką pojemności informacyjnej prognozowanych kategorii.

Dane gromadzone w wyniku badao koniunktury pozwalają także na konstruowanie szeregu tzw. wskaźników wczesnego ostrzegania, z wyprzedzeniem sygnalizujących kierunki zmian poziomu aktywności gospodarczej.

W ramach badao koniunkturalnych przeprowadzane są badania dodatkowe, dotyczące:

 1. barier działalności gospodarczej,
 2. poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach,
 3. innowacyjności przedsiębiorstw,
 4. zmian na regionalnych rynkach pracy.

Instytut Gospodarki realizuje obecnie następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków publicznych:

 • FARE (Facilitating Reflections on Equity in LLL Strategy) - projekt, którego celem jest rozwój świadomości w perspektywie złożonych relacji osadzonych w sferze przejścia z VET (Vocation Education Training) do Uczenia Dorosłych (Adult Learning).
 • SESTEM (Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers). Projekt realizowany w ramach Programu LLP Grundtvig. Celem jest wypracowanie strategii w zakresie wprowadzania zmian systemowych oraz prawnych w obszarze szkolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równości w zakresie płci.
 • BenchTour (Benchlearning in the Tourism Sector). Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, ma na celu poprawę kompetencji kadr kierowniczych w przedsiębiorstwach z branży turystycznej poprzez wykorzystanie metody BenchEffect, stanowiącej jeden z rezultatów projektu Equal.
 • USEREC (Upgrading Self Reflective Competences in SME’s). Projekt realizowany w ramach Programu LLP Leonardo da Vinci. W zakresie projektu leży zdefiniowanie ramowych programów szkoleniowych dla kobiet z sektora MŚP w spektrum wykorzystywania narzędzi IT w zarządzaniu.
 • System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w woj. podkarpackim (08.2009 – 12.2013).
 • Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (2007 – 2013).
 • Champions - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity (01.2010 – 12.2012) – projekt, którego celem jest poprawa dostępności krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzez optymalizację połączeo transportu lądowego i lotniczego.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Dla mediów Ważniejsze realizacje