Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТИ ЗАВЕРШЕНО

Projekty zrealizowane

Opracowanie ekspertyz w ramach projektu "Wspólnie na rzecz rozwoju"

Instytut Gospodarki w okresie od kwietnia do lipca 2014r., w ramach projektu „Wspólnie na rzecz rozwoju” realizowanego przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku przeprowadził badania oraz opracował ekspertyzy z zakresu:

  • „Polityka społeczna na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Powiecie Leskim”,
  • „Edukacja i wychowanie w Powiecie Leskim”,
  • „Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość w Powiecie Leskim”.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach realizacji zostało przeprowadzone badanie ilościowe, którego celem było zdiagnozowanie skali oraz zasięgu problemów zidentyfikowanych i sformułowanych podczas przeprowadzonego wcześniej badania FGI.

Healthy Learning in SMEs

Healthy Learning in SMEsHealthy Learning in SMEs (od października 2011 do września 2013). Celem projektu jest zaadaptowanie rezultatów wcześniejszego projektu „Health tutor in adult education”, do realiów MŚP w 6ciu różnych krajach w Europie. MŚP będą ‘uczulane’ i nauczane w kreowaniu warunków wstępnych do wprowadzenia „lernforderliche Arbeitsumgebung". Zrealizowane może to być przez adaptowanie materialu Health Tutor, który skupia się na wytworzeniu zdrowego miejsca pracy w instytucji edukacji dorosłych (są to ramy pracy, curriculum, ochrona zdrowia) do potrzeb MŚP. Implementacji wśród metody wśród MŚP towarzyszyć będzie też metoda Bench-effect. Projekt finansowany w ramach Programu LLP Leonardo da Vinci;

MASON

MASON

MASONDynamika głównych nurtów socjo–kulturowych w celu poprawy NLLLS (Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS)

Głównym celem projektu MASON jest stworzenie warunków do ponadnarodowego dialogu w przestrzeni uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem wszystkich płaszczyzn i grup wiekowych. Projekt ten działa w granicach różnych tradycji edukacyjnych w Europie, przez to jego niebezpośrednim celem jest też oddziaływanie na spójność i kompleksowość strategii LLL.

Lepsza administracja – lepsze jutro

Lepsza administracja – lepsze jutroLepsza administracja – lepsze jutro (11.2011 – 12.2012) - projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego objętych jego realizacją tj. Rymanowie, Iwoniczu-Zdroju, Solinie, Busku-Zdroju oraz Solcu-Zdroju. Natomiast cele szczegółowe projektu, obok podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów ww. gmin, obejmują także wzmocnienie sprawności organizacyjnej urzędów JST uczestniczących w projekcie oraz usprawnienie komunikacji między samorządami i obywatelami.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТИ ЗАВЕРШЕНО